SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2552 ดังนี้

1. ตำแหน่ง / อัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 9,520 บาท
(กำหนดให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประเภททั่วไป
1. นักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน
- วุฒิปริญญาตรี
2. นักสุขศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์
- ผ่านการเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- มีความรู้ในเรื่องการใช้ยาเบื้องต้น
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. วิศวกร สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- วุฒิปริญญาตรี
- มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.)

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหาร- งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เวลา 09.00 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย ให้การรับรอง)
4.5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.6 ใบสำคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4.8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญการ (ถ้ามี)
4.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
(โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น
5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
7.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
7.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติ การทำงานของผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวน ผู้เข้าสอบ) รายละเอียดการสอบและสถานที่สอบให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้
10.1 ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และ
10.2 ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์

11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า และขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 6 เดือน

12. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนในประกาศรับสมัคร โดยจะแจ้งกำหนดวันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทราบในประกาศผล การสอบ
อนึ่ง หากมีตำแหน่งว่างอีกภายหลังการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้


13. การประกาศผลสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 14/07/2009 15:38:34
จำนวนผู้ชม 1366
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ