ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, คนงาน เทศบาลตำบลบางไผ่

รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, คนงาน เทศบาลตำบลบางไผ่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, คนงาน เทศบาลตำบลบางไผ่, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, คนงาน เทศบาลตำบลบางไผ่

ด้วยเทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จะดำเนินการรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรรของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษา
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีคัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคารช่วยตรวจนับและรับจ่าย
เงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการขออนุมัติ
เบิกเงินงบประมาณช่วยทำบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
พนักงานจ้างทั่วไป
1.2 ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานเป็นงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. การจำหน่ายใบสมัคร การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
3.1 การจำหน่ายใบสมัคร
1) จำหน่ายใบสมัคร การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ จำหน่ายใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

6. การคัดเลือก
เทศบาลตำบลบางไผ่จะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่
อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น)

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากผู้ที่มีลำดับที่น้อยกว่า

8. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนสูงลงมาคะแนนต่ำตามลำดับ เทศบาลตำบลบางไผ่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 1 ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

9. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
เทศบาลตำบลบางไผ่ จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่สอบแข่งขันได้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,760 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
เทศบาลตำบลบางไผ่ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ ในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมลงวันที่ 14/07/2009 15:33:54
จำนวนผู้ชม 1617
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54643 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน