ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี - โท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี - โท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี - โท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์ประจำพิเศษ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 7,940/9,700 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีบุคลิกลักษณะของความเป็นครู

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต) เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมงานเชื่อม เครื่องกล วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมคุณภาพ วิศว กรรมอุตสาหการ และเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา และชำนาญ การหาทุนวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาตรี

2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เงินเดือน 7,940/9,700 บาท

- วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโน โลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางสาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เงินเดือน 7,940/9,700 บาท 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือมีประสบ การณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ธุรกิจอังกฤษ

- มีความรู้ ความเข้าใจ และทำวิจัยได้

- มีความสามารถในการพิมพ์แบบสัมผัส และใช้คอมพิวเตอร์ได้

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

1. สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

6. เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)วันสอบคัดเลือก 22 กรกฎาคม 2552

ทุกสาขาวิชา วิชาภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่สอบ จะแจ้งสถานที่สอบเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น. เป็น ต้นไป สถานที่สอบ ห้องประชุมน้อย สีป้อ สำนักงานอธิการบดีลงวันที่ 13/07/2009 06:24:42
จำนวนผู้ชม 2704
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน