SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เปิดรับ วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
(Transportation Engineering) และมีวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บรรจุในอัตรา
เงินเดือน 12,090 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานจากระดับปริญญาโท จะบรรจุในอัตราเงินเดือน
ไม่เกิน 13,490 บาท
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ
ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

2. ความสามารถที่กำหนดในการรับสมัครตำแหน่ง วิศวกร 4 สายงานวิเคราะห์วิศวกรรม
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานด้านวิเคราะห์
วิศวกรรม สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่รับผิดชอบได้
- มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนงาน
- สามารถเสนอแนะ คิดหาเทคนิค วิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ ในการค้นหาและสรุปผล
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้
- มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานประเมินราคา

3. หลักฐานในการสมัคร
- ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1½ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ภาพ
- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานฉบับจริง (หากมีมากกว่า 1 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน
ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี) สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ทุกหน้า

4. การสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่
17 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน/ผลสอบ” “สมัครงาน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต”
(2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล และนำ
ข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและ
แบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินตามข้อ 4.2
4.2 วิธีการชำระเงินในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท โดยชำระผ่าน
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
(มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคาร
ดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552
ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บของ
แต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย
4.3 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานในการสมัคร
ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 3 เอกสารอ้างอิงการสมัคร
งานตามข้อ 4.1(3) และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ตามข้อ 4.2 ทางไปรษณีย์โดยวิธีการ
ลงทะเบียน หรือ EMS ไปที่แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบ
ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และการทางพิเศษแห่ง-
ประเทศไทยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

5. การประกาศรายชื่อผู้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารสมัครแล้ว
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่การทางพิเศษฯ ได้รับ
เอกสารการสมัคร (โดยวิธีการลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 ) เรียบร้อยแล้ว
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 ณ ป้ายติดประกาศหน้าห้องกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 การทาง-
พิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์
www.exat.co.th
สำหรับผู้สมัครที่ได้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยวิธีการลงทะเบียนหรือ EMS
ภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของท่านในประกาศฯ ขอให้ติดต่อแสดง
หลักฐานการส่งเอกสารใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ ป้ายติดประกาศหน้าห้องกองการเจ้าหน้าที่
และทาง www.exat.co.th


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 13/07/2009 06:15:07
จำนวนผู้ชม 1595
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ