SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลวารินชำราบ เปิดรับ เจ้าพนักงานสถิติ

โรงพยาบาลวารินชำราบ เปิดรับ เจ้าพนักงานสถิติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลวารินชำราบ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ( อัตราค่าจ้าง 8,200 / เดือน )

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1.สัญชาติไทย
2.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
3.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อนโรคเท้าช้าง วัณโรค ระยะติดต่ออันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคเอดส์
4.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ
5.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ จำคุก โดยคำพิพากษาให้จำคุก
8.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ
1.เป็น หญิงหรือชายอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชระเบียน
3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ดัชนีมวลกายปกติ (BMI) สมรรถนะหัวใจอยู่ในเกณฑ์พอใช้
5.เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติด
6.เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาใบปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน ( Transcript ) จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ,ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 2 รูป
6.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการทำงาน ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
8.สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร / หรือเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ชุด
9.ใบรับรองแพทย์ ( ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ) จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารทั่ว ไปโรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2552 ( วันราชการ )

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ สำหรับผู้ที่สมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศนั้น หากผู้สมัครท่านใดยืนยันได้ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวารินชำราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาไห้มีสิทธิสอบคัดเลือกต่อไป

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
วัน และเวลาที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 31 กรกฎาคม 2552ลงวันที่ 03/07/2009 17:38:41
จำนวนผู้ชม 1703
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ