ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.ป่าซาง เปิดรับ ผู้ช่วยช่างโยธา

อบต.ป่าซาง เปิดรับ ผู้ช่วยช่างโยธา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ป่าซาง , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ป่าซาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ในประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.
อบต.) ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้าเป็น
พนักงานจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. เงินเดือนที่ได้รับ
ผู้สอบแข่งขันและได้รับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ขั้น 5,760 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ และหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานส่วนตำบล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ ทางอื่นที่
ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นพร้อมใบสมัครดังต่อไปนี้
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน/ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตา) จำนวน 3 รูป
3.4 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
3.6 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
5.1 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรฎาคม 2552 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.) ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง หมู่ 10
ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
5.2 กำหนดรับใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 9 กรฎาคม 2552 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.) ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง หมู่ 10
ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
5.3 วิธีการยื่นใบสมัคร
สมัครด้วยตนเองผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และลงลายมือชื่อ
รับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสารที่กำหนดในข้อ 4 ทุกฉบับ แล้วยื่นใบสมัครของตนเองในวัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนดในข้อ 5.2

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
7.1 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะทำการสอบแข่งขันในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ประกอบด้วย
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล และสถานการณ์ปัจจุบัน
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทั้งภาค ก. ภาค ข ภาค ค รวมกันไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 60

9. การประเมินผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
การประกาศผลสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือก
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะนนรวมสูงสุด เรียงตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ได้
คะแนน ภาค ค ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับสูงกว่าในกรณีได้คะแนนเท่ากันอีก ให้
ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่สูงกว่า

10. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางจะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ได้
ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และหากตรวจพบว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะเรียกบุคคลที่สอบคัดเลือกได้มาทำสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา( ก.อบต.จังหวัดพะเยา )แล้วเท่านั้น

11. กำหนดสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
11.1.กำหนดสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะทำการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
11.2. สถานที่สอบคัดเลือก
สถานที่สอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง หมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

12. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท

13. ประกาศผลสอบและสถานที่ประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

14. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศผลสอบ และจะขึ้นบัญชีสำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจาก
ผู้สอบได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะสั่งจ้างจากผู้ที่ได้ตามลำดับคะแนน
และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่
ติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง หมู่ 10 ตำบลป่าซาง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5442-5531


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 03/07/2009 17:38:08
จำนวนผู้ชม 3365
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 06 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54425 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน