ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงบประมาณ ประกาศรับ วุฒิปริญญาโท

สำนักงบประมาณ ประกาศรับ วุฒิปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงบประมาณ ประกาศรับ วุฒิปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ ประกาศรับ วุฒิปริญญาโท

สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท 45 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ทางสถิติ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Website ของ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ตำแหน่งละ 200 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงในวันรับสมัคร

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาโทของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ถ้ามี ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาโทของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

- สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
ลงวันที่ 02/07/2009 13:14:34
จำนวนผู้ชม 1337
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน