SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับ พนักงานปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศรับ พนักงานปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับ พนักงานปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับ พนักงานปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการฯ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
อาศัยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้คือ

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ
พนักงานปฏิบัติการฯ สำนักงานอธิการบดี งานคลัง

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๔ ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
๓.๖ ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ
๓.๗ พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๓.๘ ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่
๓.๙ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าทางพาณิชย์

๕. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๕.๑ สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๖ เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
อย่างละ ๑ ฉบับ

๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เว้นวันหยุดราชการ)

๗. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป - สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมน้อย สีป้อ สำนักงานอธิการบดี

๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทดสอบภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ
๑๐.๒ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้
คะแนนจากการสอบคัดเลือก ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และจะต้องได้คะแนนรวม
ของภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑๑. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑๒. การบรรจุเข้าทำงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 02/07/2009 13:02:15
จำนวนผู้ชม 1308
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ