ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับพนักงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประกาศรับพนักงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับพนักงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับพนักงาน วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ เงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
๒ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมปิโตรเลียม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล และสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการสำรวจ
การพัฒนาแหล่งและการผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าและอ้างอิง
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการสำรวจเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้
การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
(๓) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับงานวิศวกรรมปิโตรเลียม เพื่อสนับสนุนให้
การสำรวจ การพัฒนาแหล่ง และการผลิตปิโตรเลียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
ปลอดภัยตามมาตรฐานทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดี
(๔) กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมที่ดี
(๕) จัดทำประวัติการพัฒนาแหล่งและการผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติในระยะยาว
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจและผลิตในอนาคต
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับ
การฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
-๒-
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมปิโตรเลียม
ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมปิโตรเลียม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ และ
เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก

๔. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำ ผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ
การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศ
ยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๒๑

๕. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๒๕ ถนน
วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๑ ๘๓๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาท
ถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ในกรณีที่ยังไม่รับปริญญา) จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๓) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑
ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนา
ถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้ทราบ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ และทางเว็บไซต์ที่ http://www.dmf.go.th

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
(๑) ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านปิโตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน
๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจาณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอื่น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน
ผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖๐

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้า
มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็น
อันยกเลิก

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น

๑๒. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตำแหน่งอื่น
กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถนำรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขัน
ได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 02/07/2009 13:00:51
จำนวนผู้ชม 1483
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54575 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน