SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับ วุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับ วุฒิป.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับ วุฒิป.6 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับ วุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นักกายภาพบำบัด (01) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ในระดับเดียวกันในสาขากายภาพบำบัด

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด

- ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพกาย ภาพบำบัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พยาบาล (02)

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาล

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

- มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3. นักสังคมสงเคราะห์ (03)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ทางสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา

- ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพพนักงานสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บริหาร (เวชระเบียน) (04)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาเวชระเบียน เวชสถิติ

- ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บริหาร (นักเวชศาสตร์การกีฬา) (05)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือเวชศาสตร์การกีฬา

- ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานบริการ (ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย) ลูกจ้างชั่วคราว (06)

- วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และ/หรือได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริบาล ผู้ช่วยทางการพยาบาล ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

- ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานบริการ (พนักงานเวรเปล) ลูกจ้างชั่วคราว (07)

- วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

- ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานบริการ (พนักงานนวด) (08) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรด้านการนวดแผนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย รับรองไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง

- มีประสบการณ์ด้านการนวดบำบัดหรือนวดผ่อนคลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

การสมัครสอบคัดเลือก

สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

9. เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ด้านบัญชี

- สื่อสารภาษาจีนกลางได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. คนงาน (รายเดือน) ส่วนอาคารสถานที่

- วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6

- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. นักวิจัย โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

- วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเคมีอินทรีย์

12. นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านชีววิทยา มีความรู้ด้านงานทดสอบทางชีวภาพ

- มีความรู้ทางด้าน Cell Culture และ Tissue Culture

13. เจ้าหน้าที่บริหาร (303)

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

14. เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายจัดซื้อ) ส่วนพัสดุ (401)

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านพัสดุอย่างน้อย 2 ปี

- ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15. พนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ (402)

- วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ ตลาด การจัดการ เลขานุการ

การสมัครสอบคัดเลือก

สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 หรือที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ มหานคร 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552


หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานใบสำคัญประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น ใบประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กรณีกำหนด ให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

* ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบในวันสอบข้อเขียนด้วยลงวันที่ 01/07/2009 15:23:57
จำนวนผู้ชม 1687
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ