SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ต้องการจ้างเหมาบริการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ งานวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา งานศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. นักวิชาการแพทย์ทางเลือก สถานที่ปฏิบัติงาน งานศูนย์การศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาด้านการศึกษา หรือศึกษาศาสตร์

3. นักวิชาการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษา 3 อัตรา อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกษา การสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทุกตำแหน่ง มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint อยู่ในระดับดี ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 โทร. 0-2590-1919, 0-2591-8620 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6. ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ 30/06/2009 14:28:39
จำนวนผู้ชม 1402
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ