SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการ
ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ และระเบียบ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕
ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง
หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างประจำ ข้อ ๓ และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการ
แทนและปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบคำสั่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๘๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจ
ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
๗. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๘. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๙. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๐. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๑) ทางพาณิชยการ
หรือ
๑.๒.๒ ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพหรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ ๒)
ทางพาณิชยการ

ข้อ ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ชั้น ๕ อาคาร
ศาลและหน่วยงานยุติธรรม (อาคาร เอ) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้
ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
๓.๑ หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ฯลฯ
๓.๒ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
สาขาเวชกรรม ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน
๑ ปี จำนวน ๒ รูป
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี)

ข้อ ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๔.๑ สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สถานที่รับสมัคร และที่เว็บไซต์ www.cipitc.or.th ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่จะต้องมาดูหรือตรวจสอบประกาศเพื่อรับทราบด้วยตนเอง
๔.๒ กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ณ สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อ ๕. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
- การใช้ภาษาไทยตามหลักไวยากรณ์
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
- ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ
๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีสอบปฏิบัติ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Microsoft Word
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ ความรู้ความสามารถพิเศษ
และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์
ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์
ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น

ข้อ ๖. เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
๖.๑ ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา (ในกรณีผู้สอบ
คัดเลือกได้มีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค
๐๕๒๗.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๕)

ข้อ ๗. การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้
การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 28/06/2009 15:21:59
จำนวนผู้ชม 2587
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ