SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.นครปฐม เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

อบจ.นครปฐม เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.นครปฐม เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.นครปฐม เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง

2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาโท ทางสื่อสารมวลชน วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

3. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง

4. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยา ศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ ประชากร ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ทาง ทะเล พัฒนาชุมชน ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม พิษวิทยา

5. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิค เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน

- วุฒิ ปวส. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,100 บาท

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี คนงาน อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,080 บาท

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยให้นำต้นฉบับวุฒิการศึกษามาตรวจสอบในวันสมัครด้วย

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดกำหนด และให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน

5. หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลงวันที่ 25/06/2009 14:44:54
จำนวนผู้ชม 7710
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51693 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน