SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศรับ นิติกร 3

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศรับ นิติกร 3 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับ นิติกร 3 เทศบาลนครหาดใหญ่, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับ นิติกร 3 เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

ตำแหน่งนิติกร 3 (ตำแหน่งเลขที่ 07-0202-007) งานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

กำหนดวันรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ตำแหน่งละ 200 บาท

เอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย

2) สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนากำกับไว้ด้วย

3) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตร และ/หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้ผู้สมัคร ลงชื่อรับรองสำเนากำกับไว้ด้วย

5) สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนากำกับไว้ด้วย

6) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ จำนวน 1 ฉบับลงวันที่ 25/06/2009 14:44:20
จำนวนผู้ชม 2312
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ