ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฟผ. ขยายเวลา ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช. - ปริญญาเอก

กฟผ. ขยายเวลา ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช. - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กฟผ. ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช. - ปริญญาเอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ กฟผ. ประกาศรับสมัครงาน วุฒิปวช. - ปริญญาเอก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 567 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครงานกับ กฟผ. เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาได้มีโอกาสเข้าสอบแข่งขันได้มากขึ้น กฟผ. จึงขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2522 เวลา 24.00 น. และได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเรื่องอายุ และไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาที่กำหนด

- มีอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test English for International Communication) ดังนี้

ระดับคุณวุฒิ ปวช., ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ระดับคุณวุฒิปริญญาโท/เอก อายุไม่เกิน 32 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ระดับวุฒิปริญญาตรี/เอก ต้องไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตำแหน่งงานที่เป็นอัตรารับบุคคลในท้องถิ่น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1) เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่แนบท้ายประกาศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ

2) บิดา และ/หรือมารดามีภูมิลำเนาในท้องที่

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันว่าสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสถาบัน พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษาที่ครบทุกภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด

2. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC สำหรับผู้สมัครตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับ

1) นายแพทย์ จำนวน 1 ชุด

2) พยาบาล จำนวน 1 ชุด

3) วิศวกร หากไม่มีวันที่ยื่นใบสมัครต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง จำนวน 1 ชุด

ผู้สมัครอัตรารับบุคคลในท้องถิ่นจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และ/หรือมารดาเพิ่มเติม ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

การรับสมัคร

1. กฟผ. ขยายเวลารับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ บน Website ของ กฟผ. http://www. egat.co.th จากเดิมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 24.00 น. ได้ตลอดเวลา

2. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วย PDF File พร้อมกับใบสมัครตามคำแนะนำวิธีการสมัครงานใน Website

3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตรารับสมัครบุคคลทั่วไป หรืออัตรารับบุคคลในท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 บน Website ของ กฟผ. http://www.egat.co.th

กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งและได้ลงลายมือรับรองไว้แล้วไม่ตรงตามประกาศรับ กฟผ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครตั้งแต่ต้น

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับสมัครงานกับ กฟผ. แล้วตามประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 27/2552 ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครงานของท่านตาม Website ของ กฟผ. http://www.egat.go.th หากมีข้อสงสัยให้สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2436-5399

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามอัตรารับบุคคลทั่วไป

1. วิศวกร 128 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมนิวเคลียร์ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วิศวกรรมโยธา

- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมโครงสร้าง Geotechnical Engineering

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมธรณีวิทยา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน

2. สถาปนิก 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. นักธรณีวิทยา 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาธรณี วิทยา เทคโนโลยีธรณี

4. นักวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีเทคนิค เคมีสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. นายแพทย์ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอาชีวเวชศาสตร์

- มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

6. พยาบาลปริญญา 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท พยาบาล สาขาอาชีวเวชศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

7. นิติกร

- วุฒิปริญญาโทต่างประเทศ นิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานเป็นทนายความอย่างน้อย 2 ปี มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1 ปี 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ 1 อัตรา

8. นักบัญชี เศรษฐกร วิทยากร 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท บัญชี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี บัญชีการเงิน และประกาศนียบัตร CFA (ถ้ามี)

- วุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และประกาศนียบัตร CFA (ถ้ามี)

- วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน สถิติ การจัดการ และประกาศนียบัตร CFA (ถ้ามี)

9. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. วิทยากร 24 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ

- วุฒิปริญญาโท รัฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การเมืองการปกครอง

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มีความรู้แปลภาพถ่ายทางอากาศ ดาวเทียม

- วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การท่องเที่ยว

11. นักคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (มีวิชาเอกบังคับ หรือกลุ่มวิชาบังคับทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของโครงสร้างหลักสูตร)

12. ช่าง

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องยนต์และดีเซล ช่างกลวัสดุศาสตร์ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเหมืองแร่ ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างโลหะอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเครื่องมือวัดคุม 312 อัตรา

- วุฒิ ปวส./ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล และมีประกาศนียบัตรด้านช่างอากาศยาน 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ 3 อัตรา

- วุฒิ ปวช. ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 อัตรา

13. พนักงานวิชาชีพ 1 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาเคมี เคมีปฏิบัติการ เคมีอุตสาหกรรม เทคนิคสิ่งแวดล้อม เทคนิคอุตสาหกรรม หรือประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งงานที่รับสมัครตามอัตรารับบุคคลในท้องถิ่นภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม

1. วิศวกร 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

2. ช่าง 6 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ภาคตะวันออก จังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี ฉะเชิง เทรา ช่าง 3 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงรายเชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์

1. วิศวกร 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมไฟฟ้า

2. ช่าง 16 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรี ธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

1. วิศวกร 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศว กรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

2. พยาบาลปริญญา 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

3. ช่าง 10 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหา สารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

1. วิศวกร 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2. พยาบาลปริญญา 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

3. ช่าง 18 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้างลงวันที่ 23/06/2009 14:05:40
จำนวนผู้ชม 2931
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน