SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยบริการ สถานีอนามัยคันไร่

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก
1.1 ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้าง 6,184 บาท/เดือน

2.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ไม่จำกัดเพศ
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลคันไร่
2.4 ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคดีอาญา
2.5 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
2.6 มีสุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย
2.7 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
2.8 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการเข้าสอบคัดเลือกในสนามสอบต่างๆ

3.หลักฐานการรับสมัคร
3.1 เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ปริญญา ออกไว้ไม่เกิน 60 วันจำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.6 สำเนาเกียรติบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

4.วิธีการคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกโดยการ
4.1 สอบข้อเขียน จำนวน 50 คะแนน ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
4.2 สอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คะแนน
4.3 สอบสัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย และการตอบคำถาม

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
5.1 สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ตำบล นิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร
5.2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2552 ในวัน เวลา ราชการ
5.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

6.กำหนดการคัดเลือก
วันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
6.1 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. - 10.00 น.
6.2 สอบปฏิบัติ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
6.3 สอบสัมภาษณ์ เวลา13.00 น. - 15.00 น.

7. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2552ลงวันที่ 23/06/2009 14:03:49
จำนวนผู้ชม 1880
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ