ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากร สภากาชาดไทย

ประกาศรับสมัครงาน เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากร สภากาชาดไทย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน สภากาชาดไทย , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน สภากาชาดไทยประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครงาน
เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
--------------------------------------------


สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา
1.1 หัวหน้ากลุ่มงาน
1.1.1 หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานแผนและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงงานนโยบาย ระเบียบ พัฒนาผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงาน IT ปรับปรุงข้อมูล MIS ให้ผู้บริหารเพื่อใช้บริหาร ติดตามงานภาพรวมองค์กร ทำหน้าที่ด้าน Project Management ติดตาม สนับสนุน บูรณาการงานภาพรวม วิเคราะห์ระบบ ให้ข้อเสนอแนะติดตาม สนับสนุนงานตามแผนแม่บท IT ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา วางแผนงบประมาณ ทรัพยากรของหน่วยงาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย /หญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์
4) ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 6 มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7
5) มีความรู้ความสามารถด้าน DBMS, SDLC, Statement Structure, System Design, Computer Language ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เช่น PHP, ASP, XML, MySQL, Testing Program, Project Management
6) มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ควรผ่านการบริหาร เขียนและพัฒนาระบบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ระบบงานที่มีการใช้งานจริงมาแล้ว และทำงานด้านนักวิเคราะห์ระบบมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
7) มีผลงานมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
1.1.2 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตาม รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนให้ถูกต้องทันกำหนด ดูแล บริหารจัดการระบบข้อมูล เว็บ อีเมลล์ ระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ที่รับดูแลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดูแลตรวจสอบบริหารข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย และการแก้ปัญหา งานติดตาม Backup ระบบต่างๆ จัดทำแผนงาน เขียนโครงการ บริหารโครงการ ดูแลควบคุมงาน Project Management ประเมินแผน/โครงการของหน่วยงานและภาพรวมองค์กร สนับสนุนการเขียน แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงบประมาณ ทรัพยากรของหน่วยงาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย /หญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์
4) ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 6 มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7
5) มีความรู้ความสามารถด้าน SA, DBMS, SDLC, SQL Statement, XML, Computer Language ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เช่น C/C++, VB,PHP, ASP, .NET, Testing Program
6) มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ควรผ่านการเข้าร่วมการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 2 ระบบงาน ที่มีการใช้งานจริงมาแล้ว
7) มีผลงานมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 กลุ่มงานแผนและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 4 ขั้น 9,700 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ เสนอนโยบาย ระเบียบ แผนอบรมผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงาน IT ให้เหมาะสมทันเวลา ติดตาม นำเข้าและปรับปรุงข้อมูล MIS ให้ครบถ้วนถูกต้องทันกำหนด จัดทำ ติดตาม สนับสนุน งานแผนแม่บท IT และติดตาม ประเมินผลแผน/โครงการ ของหน่วยงานและภาพรวมขององค์กร สนับสนุน วิเคราะห์ จัดทำให้ข้อเสนอแนะ พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงบประมาณ ทรัพยากรของหน่วยงาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย /หญิง อายุ 24-35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) มีความรู้ความสามารถด้าน DBMS, SDLC, Statement Structure, System Design, Computer Language ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เช่น PHP, ASP, XML, MySQL, Testing Program, Project Management
5) ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป ควรผ่านการบริหาร เขียนและพัฒนาระบบไม่ต่ำกว่า 1 ระบบงาน ที่มีการใช้งานจริงมาแล้ว (กรณีผ่านการสอบข้อเขียนแล้วหากผู้สมัครมีผลงานมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

1.3 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบดูแล ติดตาม รวบรวมจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องทันตามกำหนด ดูแลข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายและการแก้ไขปัญหา งานติดตาม Backup ระบบต่างๆ เขียน จัดทำ Project Management ติดตาม ประเมินผลแผน/โครงการ ของหน่วยงานและภาพรวมขององค์กร สนับสนุนการเขียน แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงบประมาณ ทรัพยากรของหน่วยงาน
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย /หญิง อายุ อายุ 21-35 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) มีความรู้ความสามารถด้าน DBMS, SDLC, SQL, XML, Testing Program Computer Language ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เช่น C/C++, VB,PHP, ASP, .NET
5) ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป ควรผ่านการพัฒนาระบบไม่ต่ำกว่า 1 ระบบงาน ที่มีการใช้งานจริงมาแล้ว (กรณีผ่านการสอบข้อเขียนแล้วหากผู้สมัครมีผลงานมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
6) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

ผลตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4
1) เงินเดือนระดับ 4 ขั้น 9,700 บาท
2) เงินค่าครองชีพ 1,500 บาท
3) เงินค่าวิชาชีพเดือนละ 5,000 บาท
4) เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานให้แก่สภากาชาดไทยในอัตราเดือนละ 1,000 บาทต่อแต่ละปีประสบการณ์ จนถึงห้าปีประสบการณ์
5) กรณีที่มีประสบการณ์จากที่อื่นและได้รับการพิจารณาว่ามีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อสภากาชาดไทย จะได้รับเงินค่าประสบการณ์ตามจำนวนปีของการปฏิบัติงานเพิ่ม (นำปีประสบการณ์จากที่อื่นนับเป็นปีประสบการณ์ให้) ทั้งนี้ไม่เกินห้าปีประสบการณ์
6) สิทธิในการใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่และครอบครัว
2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
1) เงินเดือนระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท
1) เงินค่าครองชีพ 1,500 บาท
2) เงินค่าวิชาชีพเดือนละ 1,500 บาท
3) เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานให้แก่สภากาชาดไทยในอัตราเดือนละ 700 บาทต่อแต่ละปีประสบการณ์ จนถึงห้าปีประสบการณ์
4) กรณีที่มีประสบการณ์จากที่อื่นและได้รับการพิจารณาว่ามีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อสภากาชาดไทย จะได้รับเงินค่าประสบการณ์ตามจำนวนปีของการปฏิบัติงานเพิ่ม (นำปีประสบการณ์จากที่อื่นนับเป็นปีประสบการณ์ให้) ทั้งนี้ไม่เกินห้าปีประสบการณ์
5) สิทธิในการใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่และครอบครัว


1.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (อัตราที่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลคนไข้ พร้อมคำนวณปริมาณยาที่ต้องใช้ จัดส่งยาพร้อมเอกสารกำกับ แยกและเก็บเอกสารข้อมูลคนไข้ รวบรวมและบันทึก ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดูแลห้องประชุมของหน่วยงาน ให้การต้อนรับคณะดูงาน อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ จัดทำนิทรรศการให้ความรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ตามโอกาสต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
3) ต้องมีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office Internet เป็นอย่างดี
5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (อัตราที่ 2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วางแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมและบริการของหน่วยงานทุก 3 เดือน เขียนข่าว บทความเพื่อเผยแพร่งานบริการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ออกแบบและจัดทำรูปแบบสื่อ ดำเนินการเรื่องวางแผนระบบการจัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริการสื่อต่างๆ ขององค์กร บันทึกข้อมูลด้านสต๊อกสื่อต่างๆ ขององค์กร ลงข่าวประชาสัมพันธ์ใน เว็ปไซด์ ของสภากาชาดไทย จัดทำบันทึกการประชุมของกลุ่มผู้บริหารขององค์กร จัดงานแถลงข่าวตามโอกาส และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
3) ต้องมีประสบการณ์ และผ่านการปฏิบัติงานดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office Internet
เป็นอย่างดี
5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1.6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยงานทุก 3 เดือน เพื่อทำรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา เร่งรัดและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ การโอนย้ายงบประมาณ การเบิกจ่าย การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ร่างหนังสือสัญญา การทำบัญชีรายได้-รายจ่าย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน เบิกเงินทดรองจ่าย หักหนี้ยืมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ กำกับดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม ตรวจสอบความถูกต้องอกสารทางการเงิน ตรวจสอบการนำส่งเงิน กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประสานงานกับสำนักงานการคลัง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office และ Internet ได้ดี
5) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
6) หากผ่านการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์การค้ำประกันบุคคลเข้าปฏิบัติงานสภากาชาดไทย โดยวงเงินค้ำประกันจะพิจารณาจากความสำคัญและความรับผิดชอบของตำแหน่งหน้าที่

2.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2552 ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054, 02-256-4058 หรือ

http://www.redcross.or.th


2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 40 บาท และปริญญาโท จำนวน 50 บาท

3. เงื่อนไขการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน วัน/เวลา และสถานที่สอบ
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตามวัน/เวลา และสถานที่สอบใน วันที่ 24 กรกฏาคม 2552 ยกเว้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ประกาศรายชื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2552 ณ ป้ายประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง และ
http://www.redcross.or.th

5. วิธีการสอบแข่งขัน
5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล และวิชาภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Microsoft office และ Internet
5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัคร

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทยลงวันที่ 22/06/2009 12:24:24
จำนวนผู้ชม 2185
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54637 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน