SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความสามารถในด้านระบบงาน โปรแกรม และภาษาทาง คอมพิวเตอร์
๓. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๔. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๙,๙๘๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสัมภาษณ์

๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.วัน เวลา สถานที่ และการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ห้อง One Stop Service ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่.. http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/job.html และส่งใบสมัครไปที่ E-mail..Address:orwcp@mahidol.ac.th  หรือส่งจดหมาย สมัครงานโดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงานกองกิจการนักศึกษา” ไปที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร กรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรองการผ่านงาน

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ ห้อง One Stop Service ชั้น ๑ และที่ http://www.mahidol.ac.th/muthai/ หรือ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/job.htmlลงวันที่ 22/06/2009 12:21:03
จำนวนผู้ชม 1129
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ