ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักวิชาการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิทยาลัยราชสุดา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,700 บาท (รวมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน การศึกษา บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :
1. งานพัฒนาหลักสูตร
2 งานปรับปรุงหลักสูตร
3 การประเมินผลหลักสูตร

การสอบคัดเลือกฯ :
- สอบข้อเขียน ดังนี้
1 ความรู้ทั่วไปด้านการคิดวิเคราะห์
2 ภาษาไทย
3 ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม

3 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยราชสุดา งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” มายัง งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยราชสุดา เลขที่ 111 หมู่ 6 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2889-5315-9 ต่อ 241, 311 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.rs.mahidol.ac.th/

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาใบปริญญา ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง(ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว)
4.4 สำเนา Transcript พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบขับขี่รถยนต์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส
สำเนาใบกองเกินทหาร เป็นต้น
4.6 หนังสือรับรองการผ่านงานหรือมีบุคคลรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คนขึ้นไป(ถ้ามี)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 22/06/2009 12:18:35
จำนวนผู้ชม 1204
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน