SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รับ นักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รับ นักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ตำแหน่ง นักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
ตำแหน่ง : นักกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง : เดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
วิธีการสอบ : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
หน่วยงาน : งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น


๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านจิตวิทยา พัฒนาการ การศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำบัด หรือทางอื่นที่กฎหมาย กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ :
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กและบริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มแก่เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ และพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษา แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป ชั้น ๔ อาคารปัญญาวัฒนา (ก) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้น วันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๓๐๖ หรือดูรายละเอียดที่ www.cf.mahidol.ac.th

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง (ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็น ผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว) และTranscript พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) รวมทั้งให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
๔.๕ เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือทะเบียนสมรส

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๓๐๖ หรือ บนเว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 22/06/2009 12:15:59
จำนวนผู้ชม 1208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ