SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลล้อมแรด ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี

เทศบาลตำบลล้อมแรด ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี เทศบาลตำบลล้อมแรด , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับวุฒิปริญญาตรี เทศบาลตำบลล้อมแรด

ด้วย เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2552

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3

- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือ

- วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม ชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ในวิชาการทางวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหาและสรุปเหตุผล

- ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลล้อมแรด โทร. 0-5429-2103 ต่อ 17 และตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lomrad.com

วิธีการยื่นใบสมัคร

- ให้ผู้สมัครสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 2 รูป พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่ง ที่ตนดำรงอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ หาก ผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวไปยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการแข่งขันครั้งนั้น หรือถ้าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ และเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ และหากภายหลังปรากฏผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตำบลล้อมแรดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการสอบจะตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่านความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว ซึ่งผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานส่วน ท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติทั่วไป (5) และตามที่กฎ ก.ท. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (26 มิถุนายน 2552) จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

7. สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อผู้สมัครสอบ กำกับไว้ด้วยลงวันที่ 22/06/2009 12:14:41
จำนวนผู้ชม 2016
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ