SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบำราศนราดูร ประกาศรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สถาบันบำราศนราดูร , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สถาบันบำราศนราดูร

ด้วยสถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่งานสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล
ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ22 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ทางด้าน Software, Hardware, และ Network ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
6. กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีทัศนคติที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้และมีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และสามารถดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม และระบบงานคอมพิวเตอร์
3. ดูแลระบบฐานข้อมูล
4. ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบงานของสถาบัน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครโปรดติดต่อด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร(ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน1 ปีจำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส, หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศให้
ทราบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ ที่ติดประกาศสถาบันบำราศนราดูร และทางเว็บไซต์ http://www.bamras.org

เงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องผ่านการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้
1. ตรวจ X-ray ปอด
2. ตรวจเลือด (FBS, CBC) ตามเกณฑ์อายุ
3. ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ (U/A Stool-Ex.)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 500 บาท ถ้าผลการตรวจร่างกายผิดปกติทางสถาบันฯ จะสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าปฏิบัติงาน


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 18/06/2009 11:04:32
จำนวนผู้ชม 1212
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ