SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดอบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง 23 อัตรา

เปิดอบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง 23 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง 23 อัตรา เปิดอบจ.แม่ฮ่องสอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง 23 อัตรา เปิดอบจ.แม่ฮ่องสอน

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัคร พนักงานจ้าง 23 อัตรา
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1. ผู้ช่วยสันทนากร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี่ได้
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (6 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลังกฎหมาย บริหารธุรกิจ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมารไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา)
 - วุฒิปวท. หรือ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ก.พ., ก.ค.หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ่ผานการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ กงจ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา)
 - วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจ การเงินภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรมการจัดการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ หรือทางอื่น ที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย การเงินการธนาคาร ภาษาต่างประเทศ หรือบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เลขานุการ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี่ได้
 9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 - วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1 อัตรา)
 - มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักได้เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 อัตรา)
 - มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาบ
 12. พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
 - มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
 พนักงานจ้างทั่วไป
 13. คนสวน (1 อัตรา)
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดส่วนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด เป็นต้น
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ชุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 04/06/2009 13:57:37
จำนวนผู้ชม 3461
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ