SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.พ.โพธิ์ไทร เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานรักษาความปลอดภัย

ร.พ.โพธิ์ไทร เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานรักษาความปลอดภัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับพนักงาน ร.พ.โพธิ์ไทร , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับพนักงาน ร.พ.โพธิ์ไทร

หัวข้อ :  ร.พ.โพธิ์ไทร รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานรัก ษาความปลอดภัย (บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  25 พฤษภาคม 2552
 รายละเอียด :   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
 
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 
 อัตราการจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - ทดลองงาน 3 เดือน อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,000 บาท
 - ผ่านการทดลองงาน อัตราเงินเดือนๆ ละ 8,540 บาท
 
 อัตราการจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 อัตราเงินเดือนคิดเป็นรายวันๆละ 231 บาท ปฏิบัติงานเวลา 18.00 - 06.00 น. ทำงานเดือนละ 15 วัน
 
 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยากพอควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคำสั่งอย่างกว้างๆและอยู่ภายใต้การกำกับตรวจ สอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างเช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความถูกต้อง ของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฏหมาย กฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 7. สามารถพัฒนาเว็บไซด์และดูแลเว็บไซด์ได้
 8. สามารถดูแล Hardware และ Software ได้ โดยเฉพาะความรู้ทางด้าน Foxpro
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 1.1 เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 1.2 สัญชาติไทย
 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1.4 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 1.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล และไม่เป็นโรคจิต
 1.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาหน่วยงาน
 1.7 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
 2. หลักฐานในการรับสมัคร
 2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 2.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 2.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ,ไม่สวมหมวก จำนวน 3 แผ่น(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2.6 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์หทหาร(เป็นชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 2.7 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 2.8 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 2.9 สำเนาใบประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 
 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
 1.หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 - ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงพยาบาล ประตูทางเข้าทางออก - ออกตรวจตามจุดต่างๆที่กำหนดตลอดจนบ้านพักเจ้าหน้าที่ - จัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในโรงพยาบาล - ทำความสะอาดบริเวณตู้ยาม
 - ปิดไฟและเปิดไฟตามจุดต่างๆตามที่กำหนด
 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 หน้าที่ความรับผิดชอบรอง
 - ร่วมทำงานเป็นทีมของโรงพยาบาลในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 - ร่วมแก้ปัญหา อุปสรรค์ หรือโอกาสพัฒนา ด้านบริหารการบริการและวิชาการในโรงพยาบาล
 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 2.คุณสมบัติ
 2.1 เป็นชาย อายุ 21 - 35 ปี นับวันถึงวันปิดรับสมัคร
 2.2 สัญชาติไทย 2.3 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป 2.4 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล และไม่เป็นโรคจิต
 2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 2.7 ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด(ไม่สูบบุหรี่) 2.8 ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.9 มีความซื่อสัตย์ รักการทำงาน
 
 3. หลักฐานในการรับสมัคร 3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3.2 สำเนาใบ รบ./ใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว(ไม่สวมแว่นตาดำ,ไม่สวมหมวก รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 3 แผ่น
 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3.5 หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร(เป็นชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 3.6 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3.7 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 3.9 หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการทำงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 วิธีการสอบคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 70 คะแนน
 2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป ในระหว่าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ในวันราชการ
 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องบริหารงานทั่วไป
 
 วัน เวลา และสถานที่สอบ
 กำหนดวันสอบ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 
 **รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-496170 ต่อ 401 **  
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  045-496170 ต่อ 401ลงวันที่ 25/05/2009 16:07:27
จำนวนผู้ชม 1911
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ