ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยโครงการร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. รหัส 0100 วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สถาบันการศึกษาของรัฐ)
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (สถาบันการศึกษาของเอกชน)
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 2. รหัส 0200 วิศวกร 4 (โยธา) สังกัดสำนัก
 
 งานใหญ่ (ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง) และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง.ประปาเขต 1-10
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สถาบันการศึกษาของรัฐ)
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (สถาบันการศึกษาของเอกชน)
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 
 3. รหัส 0300 วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) สังกัดสำนักงานใหญ่ (2 อัตรา)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สถาบันการศึกษาของรัฐ)
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (สถาบันการศึกษาของเอกชน)
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 
 4. รหัส 0400 วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล) สังกัดสำนักงานใหญ่ (ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง) และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง. ประปาเขต 1-10
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาล
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สถาบันการศึกษาของรัฐ)
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (สถาบันการศึกษาของเอกชน)
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 
 5. รหัส 0500 สถาปนิก 4 สังกัดสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ก.ส.)
 
 6. รหัส 0600 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 สังกัดสำนักงานใหญ่ (4 อัตรา) สำหรับส่วนภูมิภาคขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง. ประปา เขต 1-10
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ ที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 7. รหัส 0700 นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) สังกัดสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา)/นิติกร 4 สังกัดสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 8. รหัส 0800 นักบัญชี 4 สังกัดสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา) สำหรับส่วนภูมิภาคขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง. ประปาเขต 1-10
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.บช. ให้ความเห็นว่าเป็นปริญญาทางบัญชี
 
 9. รหัส 0900 นักธรณีวิทยา 4 สังกัดสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางธรณีวิทยา หรือเทคโน โลยีธรณี
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สถาบันการศึกษา ของรัฐ)
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (สถาบันการศึกษา ของเอกชน)
 
 10. รหัส 1000 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 สังกัดสำนักงานใหญ่ (ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง)และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง.ประปาเขต 1-10
 
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - ถ้ามีประสบการณ์ด้าน GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11. รหัส 1100 ช่างโยธา 3 สังกัดสำนักงานใหญ่ (ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง) และส่วนภูมิภาค
 
 ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง.ประปาเขต 1-10
 
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ/ช่างโยธา/สถาปัตยกรรม มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 12. รหัส 1200 ช่างไฟฟ้า 3 สังกัดสำนักงานใหญ่ (ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง) และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง.ประปาเขต 1-10
 
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์
 
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
 - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 
 13. รหัส 1300 พนักงานการเงินและบัญชี 3 สังกัดสำนักงานใหญ่ (ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง) และ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ในพื้นที่สังกัด สนง.ประปาเขต 1-10
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการเงิน หรือทางบัญชี มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
 
 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
 
 2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
 
 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
 
 4. เกรดเฉลี่ยที่กำหนด ไม่รวมถึงผู้สมัครที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ที่มีระยะเวลาในการทำงานให้ กปภ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการประปามาแสดงในวันยื่นใบสมัครด้วย
 
 5. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐาน จากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตรงตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 
 อัตราเงินเดือน
 
 - วุฒิ ปวส./อนุปริญญา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 8,130 บาท หมายเหตุ ไม่พิจารณาคิดค่าประสบการณ์เพิ่มเติม
 
 - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน แรกบรรจุ 9,670 บาท หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ตรงกับงานที่ปฏิบัติจะพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ตามระเบียบของ กปภ. แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น 10,810 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี/เนติบัณฑิตไทย อัตราเงินเดือน 10,230 บาท หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ตรงกับงานที่ปฏิบัติจะพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ตามระเบียบของ กปภ. แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้น 10,810 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 12,090 บาท หมายเหตุ ไม่พิจารณาคิดค่าประสบการณ์ เพิ่มเติม
 
 * ทั้งนี้เว้นแต่เป็นพนักงาน กปภ. ถ้าพนักงานผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้วให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม และกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้มีประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ต้องยื่นเอกสารประสบการณ์การทำงานให้ กปภ. ก่อนที่จะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หากมิได้ยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวภายในกำหนด กปภ. จะไม่พิจารณา ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมให้
 
 การรับสมัคร
 
 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 2. สมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 3. ผู้ที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ให้กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร และมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้
 
 เอกสารหลักฐานในการสมัคร และวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 
 1. Download ใบสมัครได้ทาง www.pwa.co.th และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 
 2. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาใบรับรองรายการคะแนน (Transcript) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 1 ฉบับ
 
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 
 7. สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะว่าได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร รด.ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 1 ฉบับ (ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างประจำ)
 
 8. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ 1 ฉบับ
 
 9. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ก.ส.) เฉพาะคุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ฉบับ
 
 10. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล
 
 11. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยค่าใช้จ่ายในการรับสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นใบสมัคร ตาม 1-11 (พร้อมทั้งรับรองสำเนา ถูกต้อง) ได้ที่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และทาง www.pwa.co.th
 
 วัน เวลาสอบข้อเขียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง www.pwa.co.th)
 
 การสอบคัดเลือก
 
 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
 
 2. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยาก รบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 72 ซ. แจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0- 2551-8907, 0-2551-8910 และทาง www.pwa.co.th  ลงวันที่ 21/05/2009 16:04:30
จำนวนผู้ชม 5244
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน