ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อัตราภาษีเงินได้บุคคล

อัตราภาษีเงินได้บุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ภาษีเงินได้บุคคล , อัตราภาษีเงินได้บุคคล, ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้บุคคล , อัตราภาษีเงินได้บุคคลในปี 2551 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551 กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินสามล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับแก่กำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท เฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ   ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยเพื่อสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจขนาดย่อม และกระตุ้นให้มีการลงทุนในวิสาหกิจดังกล่าวอันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
การยกเว้นและการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ที่กำลังยื่นรายการในขณะนี้ ทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมประหยัดเม็ดเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลลงไปรายละ 22,500 บาทต่อปี แม้จะดูว่าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่ก็เปรียบเสมือนหยดน้ำที่หยาดลงที่ละหยด จำนวนหลายแสนหยดก็เป็นหนองน้ำได้ ซึ่งก็คือความสูญเสียรายได้ค่าภาษีอากรของภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาททีเดียวครับ
 
แต่ก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเพิ่มสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท แรก ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน นอกนั้นก็ยังคงเดิมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ในทำนองเดียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก โดยเพิ่มจากปีก่อน ๆ ที่ยกเว้นสำหรับเงินได้สุทธิเพียง 100,000 บาทแรก
 
การยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งสองประเภทดังกล่าว อย่างสอดคล้องกัน ก็เพื่อที่จะให้เม็ดเงินภาษียังคงอยู่ในภาคเอกชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะหากเม็ดเงินเคลื่อนย้ายไปยังภาครัฐบาล กว่าจะไหลย้อนกลับมา อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาเป็นปี ๆ ซึ่งในภาวการณ์ทางเศรษฐกิจเยี่ยงนี้ ทำให้รัฐรอไม่ได้
 
ในทางตรงกันข้ามเม็ดเงินที่อยู่ในภาคเอกชน ก็จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยอันเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ อาทิ การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์การเพิ่มงบลงทุน

ที่มา : dailynews.co.th
ลงวันที่ 20/05/2009 12:49:25
จำนวนผู้ชม 3001
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน