ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงาน กรมป่าไม้, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงาน กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน วุฒิ ม.3- ตรี 212 อัตรา
 
 กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า, ภารกิจด้านการอนุญาต, ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน, ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ภารกิจด้านจัดการที่ดินป่าไม้, ภารกิจด้านบริหารกลาง, ภารกิจด้านแผนกงานและสารสนเทศ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นักวิชาการป่าไม้ 70 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวนวัฒนวิทยา สาขาชีววิทยาป่าไม้ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชนบท
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 4. นักวิชาการเผยแพร่ 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 5. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 19 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
 - วุฒิม.3 หรือม.6
 8. เจ้าหน้าที่การเกษตร 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
 - วุฒิปวช.ทางเกษตรกรรม
 9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 14 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
 - เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 10. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 11. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค
 - วุมิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าสื่อสาร
 12. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 อัตรา
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม
 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 14. เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
 - วุฒิปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีการตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 15. นักวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขากีฏวิทยา หรือสาขาชีววิทยาป่าไม้ มีความรู้ความสามารถด้าน GIS เป็นอย่างดี
 16. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวนศาสตร์ สาขาวิศวกรรมป่าไม้
 17. นิติกร 11 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 18. พนักงานพิทักษ์ป่า 3 อัตรา
 - วุฒิปวช.
 19. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 20 อัตรา
 - ไม่จำกัดวุฒิศึกษา
 20. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 21. ช่างสำรวจ 4 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
 22. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิปวส.ทางช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 23. ช่างเขียนแผนที่ 1 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างเชียนแบบ
 24. บุคลากร 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
 25. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 26. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา
 - วุฒิปวช.การบัญชี
 27. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางพาณิชยกรรม
 28. ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
 29. ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางช่างยนต์
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.forest.go.th หัวข้อ ''''รับสมัครงานราชการ'''' กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 
 ลงวันที่ 19/05/2009 05:51:27
จำนวนผู้ชม 46332
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54637 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน