ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล
 
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,751.-บาท เพื่อปฏิบัติงานที่ หน่วยไตเทียม โดยผู้สมัครจะต้อง
 
 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. เพศหญิง
 2. อายุระหว่าง 20-30 ปีบริบูรณ์
 3. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี
 4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานโดยออกค่าใช้จ่ายเอง
 ตามลักษณะงานประมาณคนละ 500 บาท
 
 วัน เวลา สถานที่สมัครคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ช่วงเช้าเวลา 08.30 น.-12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.- 16.00 น.
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ,ชื่อสกุล ,ใบสำคัญการสมรส-หย่า จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 
 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับด้วย
 
 หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 
 วิธีการคัดเลือก
 - คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ หน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 
 วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 -สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโฮงยาไทย 1 ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 -การทดลองปฏิบัติงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์ลงวันที่ 15/05/2009 22:58:57
จำนวนผู้ชม 1675
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน