SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครวิศวกร 2 ตำแหน่ง

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รับสมัครวิศวกร 2 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครวิศวกร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครวิศวกร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 
 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) เป็นองค์กรบริหารการจัดการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทำหน้าที่ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 ต้องการรับสมัครบุคคลตามตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 
 1. วิศวกรโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 2. วิศวกรไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 
 - เพศชาย
 
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 
 คุณสมบัติอื่น ๆ (ทุกตำแหน่ง)
 
 1. มีสัญชาติไทย
 
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่มูลนิธิ ฯ กำหนด
 
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
 
 7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพรากระทำผิดวินัย
 
 ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่) พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร และต้องแนบ “หนังสือรับรองการผ่านงาน” ในตำแหน่งที่สมัครด้วย
 
 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่
 
 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเลขที่ 1281 ค่ายพระราม หก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 032-508-396 โทรสาร. 032-508-397 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ท ั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือในกรณีที่นำส่งใบ สมัครที่มูลนิธิ ฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ด ูประกาศรับสมัคร และใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.th  ลงวันที่ 15/05/2009 22:51:12
จำนวนผู้ชม 1639
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ