SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
 รับสมัครงาน เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานบัญชีและงบประมาณ
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 - มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 - อายุไม่เกิน 35 ปี
 - เงินเดือน 7,940 บาท
 
 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์
 - อายุไม่เกิน 35 ปี
 - เงินเดือน 5,760 บาท
 
 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัย
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3, ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 - เงินเดือน 5,360 บาท
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลายอัตรา ปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3, ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 - เงินเดือน 5,360 บาท
 
 ตำแหน่งคนครัว 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนวิทยา
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย (ม.3, ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - อายุไม่เกิน 35 ปี
 - เงินเดือน 5,360 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
 2. หลักฐานการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 6
 4. เพศชายต้องมีใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 
 สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
 
 ประกาศรายชื่อ 25 พฤษภาคม 2552
 
 ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
 โทร. 0-2354-7025-35 ต่อ1515
 
 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web Site http://www.nci.go.th/job_nci.htmlลงวันที่ 12/05/2009 13:04:54
จำนวนผู้ชม 1413
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ