SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลรามัน, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามัน
 
 จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 อัตรา ฉะนั้น
 
 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อ
 คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 (1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 (2) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
 (3) ตำแหน่ง นักวิชาการสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 (4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 (5) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วย
 ผู้ใหญ่บ้าน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3.1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,431 บาท
 (ปฏิบัติงานที่งานแพทย์แผนไทย)
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต
 ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 ได้
 - กรณีพูดภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด. 8
 3.2 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935
 บาท (ปฏิบัติงานที่งานคลีนิกพิเศษ HT-DM )
 - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล
 สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
 3.3 นักวิชาการสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท (ปฏิบัติงานที่
 งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา และงานคลินิกพิเศษ (HT-DM) จำนวน 1 อัตรา )
 - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ทางสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์
 การพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
 3.4 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา
 (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)
 - ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
 3.5 คนงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก)
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลา
 ราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน และสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 1
 ฉบับ ดังนี้
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 5.2 สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 5.3 สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1
 5.4 สำเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
 5.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
 5.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง
 ว่า (สำเนาถูกต้อง)
 2. หลักฐานตามข้อ 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.6 ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
 
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคปฏิบัติในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 ณ ป้ายปิดประกาศตรงข้ามห้องรังสีวินิจฉัย ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน และทาง
 เว็บไซต์ www.ramanhospital .com
 
 7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 การพิจารณาคัดเลือก จะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม
 โดยวิธีสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์
 
 8. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 8.1 สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
 8.2 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. และ
 8.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
 ณ ป้ายปิดประกาศตรงข้ามห้องรังสีวินิจฉัย ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน และทางเว็บไซต์
 www.ramanhospital .com
 
 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 สำหรับการขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
 อย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรกเป็นอันยกเลิก
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 
 11. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
 1. มีเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 300 - 900 บาท
 2. มีสวัสดิการอาหารกลางวันในราคาพิเศษ (เดือนละ 250 – 350 บาท)
 3. มีบริการรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา – โรงพยาบาล
 รามันทุกวัน (เดือนละ 150 บาท)
 4. มีการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 6 ของค่าจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการปรับเพิ่มอัตรา
 ค่าจ้างต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดีลงวันที่ 12/05/2009 13:01:30
จำนวนผู้ชม 2233
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ