SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

ประกาศงาน สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศงาน สำนักงานคดีแรงงานเขต 1, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศงาน สำนักงานคดีแรงงานเขต 1

สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุดประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกรประจำสำน ักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังต ่อไปนี้
 
 1.ชื่อตำแหน่ง นิติกร ประจำสำนักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุด จำนวนอัตราจ้าง 1 อัตรา
 
 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/ต่อเดือน
 
 ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 สิ้นสุด 30 กันยายน 2552
 
 2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 
 ( 1 ) มีสัญชาติไทย
 
 ( 2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 
 ( 3 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 ( 4 )ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
 ( 5 ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
 ( 6 ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 
 ( 7 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร
 ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
 
 3.การรับสมัคร
 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารสำนักงานอัยการเขต 1 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 หรือโทรสอบถามได้ที่ 035-345-915
 
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 ( 1 ) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 
 ( 2 ) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัครดังนี้
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552
 
 ( 3 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 
 ( 4 ) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(และกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการในการประเมินสมรรถนะ)
 
 สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานคดีแรงงานเขต 1
 
 5. กำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการประเมินสมรรถนะ
 
 สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 จัดประเมินสมรรถนะด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานคดีแรงงานเขต 1
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 
 สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ณ สำนักงานคดีแรงงานเขต 1 สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
 
 8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดลงวันที่ 06/05/2009 12:36:09
จำนวนผู้ชม 1925
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ