ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศสมัครงาน เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

ประกาศสมัครงาน เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศสมัครงาน เมืองพัทยา, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศสมัครงาน เมืองพัทยา

เมืองพัทยารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย สำนักปลัดเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิประกาศนียบัตร ม.ศ.3-ม.3 หรือเทียบเท่า
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 - ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำ หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 1. ผู้ช่วยนิติกร อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 2. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) และ
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 3. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยา ศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่น ๆ ที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล อัตราค่าตอบแทน 7,940 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางสุขศึกษา และ
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อัตราค่าตอบแทน 7,100 บาท/เดือน (วุฒิ ปวส.) 6,470 บาท/เดือน (วุฒิ ปวท.) ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราค่าตอบแทน 5,760 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,940 บาท/เดือน
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
 
 - ได้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
 
 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เวชระเบียน อัตราค่าตอบแทน 5,760 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 2,440 บาท/เดือน
 
 - มีความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลข
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 1. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
 
 - ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 - สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. คนสวน อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดัด
 
 3. คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่
 
 4. ผู้ช่วยช่างไม้ อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติ หน้าที่
 
 5. ผู้ช่วยช่างปูน อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติ หน้าที่
 
 6. เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่ สามารถว่ายน้ำได้
 
 7. พนักงานดับเพลิง อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3-ม.3 หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ
 
 8. พนักงานเทศกิจ อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3-ม.3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
 
 9. คนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 5,080 บาท/เดือน ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน
 
 - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 สถานที่รับสมัคร งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 
 โทร. 0-3825-3126
 
 หรือทางเว็บไซต์ www.pattaya.go.th
 
 อย่าหลงเชื่อว่ามีผู้ฝากเข้าเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยาได้ ถ้ารู้เบาะแสให้แจ้งนายกเมืองพัทยา โทร. 0-3825-3111
 
 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 1. ใบสมัครทำงาน (ขอรับได้ที่งานบริหารบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)
 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
 หมายเหตุ
 
 1. สำเนาเอกสารทุกฉบับตามข้อ 3-6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับด้วยตนเอง หากตรวจสอบในภายหลังว่าเป็นเอกสารไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิในการแต่งตั้งเข้าทำงานกับเมืองพัทยา
 
 2. ผู้สมัครสามารถสมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตำแหน่งเท่านั้น 
 ลงวันที่ 06/05/2009 12:35:15
จำนวนผู้ชม 17686
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน