ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ สั งกัดวิทยาเขตชุมพร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ดังนี้
 1.1 คุณสมบัติทั่วไป
 1) มีสัญชาติไทย
 2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข
 4) อื่นๆ ตามที่ ก.บ.สจล. กำหนด
 1.2 ลักษณะต้องห้าม
 1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง
 2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.บ.สจล. (ได้แก่วัณโรคในระยะอันตราย, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่, โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่)
 3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
 4) เป็นผู้บกพร่องในจรรยาบรรณและหรือศีลธรรมอันดี
 5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8) เคยถูกลงโทษออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
 10) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 11) อื่น ๆ ตามที่ ก.บ.สจล. กำหนด
 
 2. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1 อัตราเลขที่ 19 ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ,หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ที่มีหลักสูตรทางอิเล็กทรอนิกส์)
 อัตราค่าจ้าง 19,860 บาท
 
 3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 3.1 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว (พร้อมฉบับจริง)
 3.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา (พร้อมฉบับจริง)
 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)
 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
 3.5 ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ)
 3.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3.7 สำเนาใบ สด.8 สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ
 (เฉพาะเพศชาย)
 
 4. กำหนดการรับสมัคร
 4.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้น ในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2552)
 4.2 การคัดเลือก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
 4.3 การประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 
 อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ทางสถาบันฯ จะส่งตัวไปตรวจประวัติ-พิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสุขภาพจิต ในระหว่างที่รอผลการตรวจดังกล่าว ผู้ผ่านการคัดเลือก จะไม่ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จนกว่าสถาบันฯ จะทราบผลการตรวจและหากผลปรากฏว่าไม่พบประวัติการกระทำความผิด และ มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ สถาบันฯ จะทำการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันต่อไป นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานจริง ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทั่วไป วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-7759-1445 ต้องสมัครด้วยตนเอง และไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร http://www.kmitl.ac.th/chumphon_campus  ลงวันที่ 06/05/2009 12:34:17
จำนวนผู้ชม 1321
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54465 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน