SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 70 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ 70 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 
 ประกาศรับสมัครบุคคล จำนวน 70 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2552 นั้น
 
 เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) มีการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัคร จึงยกเลิกประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2552 ฉบับที่ 2/2552 และใช้ประกาศฉบับที่ 3/2552 นี้แทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.dti.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
 
 2. ยื่นเอกสารการสมัคร ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 47/433 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2980-5800 ต่อ 5230 หรือ 5238 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
 
 3. ปฐมนิเทศวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2
 
 4. สอบคัดเลือกวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2
 
 4.1 สอบความรู้เฉพาะด้านตามตำแหน่งเวลา 09.00-11.00 น. (2 ชั่วโมง)
 
 4.2 สอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 11.20-12.20 น. (1 ชั่วโมง)
 
 4.3 สอบทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะด้านการสื่อสาร เวลา 13.20-15.20 น. (2 ชั่วโมง)
 
 5. สอบสัมภาษณ์และสอบทางจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2552 ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 
 6. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ในวันยื่นเอกสาร
 
 1. วิธีการสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ตมาก่อนวันยื่นเอกสาร กำหนดวันยื่นเอกสารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ สทป. ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันและเวลาราชการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 
 1.1 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดปุ่ม Save เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีกหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างแจ้งเลขประจำตัวสอบ ให้นำเลขประจำตัวสอบใส่ในเอกสารประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
 
 1.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ในวันยื่นเอกสาร
 
 1.3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเองที่ สทป. ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีเอกสารหลักฐานดังนี้
 
 1.3.1 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด)
 
 1.3.2 เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด)
 
 1.3.3 เอกสารรับรองการสอบ TOEIC (สำเนา 1 ชุด)
 
 1.3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่น ถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อด้านหลังรูป)
 
 1.3.5 เอกสารการชำระค่าธรรมการสมัครสอบ (สำเนา 1 ชุด)
 
 1.3.6 เอกสารประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (พิมพ์เอกสารฉบับนี้เพื่อใช้ในวันยื่นเอกสาร 1 ชุด)
 
 1.3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานกับภาครัฐและเอกชน (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
 
 1.3.8 หนังสือรับรองความสามารถในการทำงานเป็นทีม (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
 
 1.3.9 ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโน โลยีสารสนเทศ (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
 
 1.3.10 เอกสารรับรองประสบการณ์ ตามสายงานที่สมัคร (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
 
 หมายเหตุ
 
 1. เอกสารหลักฐาน ข้อ 1.3.1-1.3.6 เป็นเอกสาร สำคัญที่ใช้ในการสมัครสอบ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์
 
 2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 3. สำหรับบางตำแหน่งจะมีการทดสอบทางด้านภาษาในภายหลัง
 
 2. เงื่อนไขการสมัครสอบ
 
 2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ
 
 2.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
 
 หมายเหตุ : ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. DRD-501 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา Director of Research & Development Department
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ยุทโธปกรณ์
 
 2. DKP-501 ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และต้นแบบ Director of Prototype and Know-ledge Management Department
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การโรงงาน การควบคุมคุณภาพ การมาตรฐาน การติดตั้งทดสอบทดลอง ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
 
 3. LDS-401 หัวหน้างานออกแบบและจำลองระบบ Head of Design and Simulation Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขา CAD/CAE/CAM วิศวกรรมระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธบังคับควบคุม อากาศยาน เรือ คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาในการใช้โปรแกรมออกแบบและจำลอง มีความรู้เชิงลึกด้าน Finite Element และการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม
 
 4. LDS-402 นักวิจัยอาวุโสงานออกแบบและจำลองระบบ Senior Researcher, Design and Simulation Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขา CAD/CAE/CAM วิศวกรรมระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธบังคับควบคุม อากาศยาน เรือ คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาในการใช้โปรแกรมออก แบบและจำลอง มีความรู้เชิงลึกด้าน Finite Element และการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม
 
 5. LDS-303 นักวิจัยงานออกแบบและจำลองระบบ Researcher, Design and Simu-lation Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขา CAD/CAE/CAM วิศวกรรมระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์/อาวุธบังคับควบคุม อากาศยาน เรือ คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนา ในการใช้โปรแกรมออกแบบและจำลอง มีความรู้เชิงลึกด้าน Finite Element และการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม
 
 6. LDS-304 นักวิจัยงานออกแบบและจำลองระบบ Researcher, Design and Simu-lation Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขา CAD/CAE/CAM วิศวกรรมระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธบังคับควบคุม อากาศยาน เรือ คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาในการใช้โปรแกรมออกแบบและจำลอง มีความรู้เชิงลึกด้าน Finite Element และการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม
 
 7. LDS-305 นักวิจัยงานออกแบบและจำลองระบบ Researcher, Design and Simu-lation Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขา CAD/CAE/CAM วิศวกรรมระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธบังคับควบคุม อากาศยาน เรือ คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาในการใช้โปรแกรมออกแบบและจำลอง มีความรู้เชิงลึกด้าน Finite Element และการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม
 
 8. LDS-206 นักวิจัยงานออกแบบและจำลองระบบ Researcher, Design and Simu-lation Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขา CAD/CAE/CAM วิศวกรรมระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธบังคับควบคุม อากาศยาน เรือ คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาในการใช้โปรแกรมออกแบบและจำลอง มีความรู้เชิงลึกด้าน Finite Element และการพัฒนาต้นแบบเชิงวิศวกรรม
 
 9. LWO-401 หัวหน้างานหัวรบและวัตถุระเบิด Head of Warhead and Ordnance Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บังคับควบคุม อากาศยาน เรือ มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาและการใช้งานหัวรบและวัตถุระเบิด มีความรู้ด้านสารเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด
 
 10. LWO-303 นักวิจัยงานหัวรบและวัตถุระเบิด Researcher, Warhead and Ordnance Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บังคับควบคุม มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาและการใช้งานหัวรบและวัตถุระเบิด มีความรู้ด้านสารเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด
 
 11. LCG-401 หัวหน้างานระบบควบคุมและนำวิถี Head of Control and Guidance Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ บังคับควบคุม สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาและระบบบังคับควบคุมและนำวิถี
 
 12. LCG-305 นักวิจัยงานระบบควบคุมและนำวิถี Researcher, Control and Guidance Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ บังคับควบคุม สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาและระบบบังคับควบคุมและนำวิถี
 
 13. LCG-306 นักวิจัยงานระบบควบคุมและนำวิถี Researcher, Control and Guidance Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ บังคับควบคุม สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาและระบบบังคับควบคุมและนำวิถี
 
 14. LPP-401 หัวหน้างานระบบขับเคลื่อน Head of Propulsion System Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล ระบบ เคมี บังคับควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน
 
 15. LPP-402 นักวิจัยอาวุโสงานระบบขับเคลื่อน Senior Researcher, Propulsion System Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล ระบบ เคมี บังคับควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน
 
 16. LPP-304 นักวิจัยงานระบบขับเคลื่อน Researcher, Propulsion System Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล ระบบ เคมี บังคับควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน
 
 17. LPP-305 นักวิจัยงานระบบขับเคลื่อน Researcher, Propulsion System Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีหรือวิทยา ศาสตร์ สาขาเคมี มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน
 
 18. LPP-306 นักวิจัยงานระบบขับเคลื่อน Researcher, Propulsion System Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล โครงสร้าง มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน
 
 19. LPM-401 หัวหน้างานยานรบและวัสดุ Head of Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์สาขาอาวุธ เครื่องกลระบบ บังคับควบคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการการผลิตอากาศยาน เรือ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะ และวัสดุ
 
 20. LPM-402 นักวิจัยอาวุโสงานยานรบและวัสดุ Senior Researcher, Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล โครงสร้าง อุตสาหการ บังคับควบคุม มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะ และวัสดุ
 
 21. LPM-304 นักวิจัยงานยานรบและวัสดุResearcher, Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล โครงสร้าง อุตสาหการ บังคับควบคุม มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะและวัสดุ
 
 22. LPM-305 นักวิจัยงานยานรบและวัสดุResearcher, Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บังคับควบคุม มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะและวัสดุ
 
 23. LPM-306 นักวิจัยงานยานรบและวัสดุResearcher, Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ การเชื่อม อุตสาหการ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะ และวัสดุ
 
 24. LPM-207 นักวิจัยงานยานรบและวัสดุResearcher, Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ เครื่องกล โครงสร้าง อุตสาหการ บังคับควบคุม มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะและวัสดุ
 
 25. LPM-208นักวิจัยงานยานรบและวัสดุResearcher, Platform and Material Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาวุธ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บังคับควบคุม มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายานรบ ยานพาหนะและวัสดุ
 
 26. LCS-401 หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์ Head of Computer System Laboratory
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา
 
 27. UPD-401 หัวหน้างานผลิตต้นแบบ Head of Prototype Production Unit
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าหรือบริหารโรงงาน เทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ การควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO การปรับเทียบ การวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 28. UPD-302 นักพัฒนางานผลิตต้นแบบ Prototype Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุมการผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน การวางแผนงาน เทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ การควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO การปรับเทียบ การวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 29. UPD-303 นักพัฒนางานผลิตต้นแบบ Prototype Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน การวางแผนงาน เทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ การควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO การปรับเทียบ การวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 30. UPD-204 นักพัฒนางานผลิตต้นแบบ Prototype Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน การวางแผนงาน เทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ การควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO การปรับเทียบ การวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 31. UPD-205 นักพัฒนางานผลิตต้นแบบ Prototype Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิตอากาศยาน เรือ โครงสร้าง มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน การวางแผนงาน เทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ การควบคุมคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO การปรับเทียบ การวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 32. UPD-206 นักพัฒนางานผลิตต้นแบบ Prototype Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิต อากาศยาน เรือโครงสร้าง มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน การวางแผนงาน เทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ การควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐาน ISO การปรับเทียบ การวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 33. UPD-107 ช่างเทคนิคงานผลิตต้นแบบ Prototype Development Technician
 
 - วุฒิ ปวส. หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาช่างกล การกล การโรงงาน การผลิต มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงงาน หรือเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ หรือการควบคุมคุณภาพ หรือการวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 34. UPD-108 ช่างเทคนิคงานผลิตต้นแบบ Prototype Development Technician
 
 - วุฒิ ปวส. หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงงาน หรือเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ หรือการควบคุมคุณภาพหรือการรวิเคราะห์-การตรวจสอบ-ความปลอดภัยในการผลิตและประกอบชิ้นงาน
 
 35. UQS-401 หัวหน้างานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน Head of Quality Control and Standardization Unit
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ โลหการ การผลิต อาวุธอากาศยาน เรือ มีประสบการณ์ด้านการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
 
 36. UQS-303 นักพัฒนางานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน Quality Control and Standardization Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ โลหการ การผลิต อาวุธอากาศยานเรือ มีประสบการณ์ด้านการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
 
 37. UQS-304 นักพัฒนางานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน Quality Control and Standardization Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ โลหการ การผลิต อาวุธอากาศยาน เรือ มีประสบการณ์ด้านการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
 
 38. UQS-305 นักพัฒนางานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน Quality Control and Standardization Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ โลหการ การผลิต อาวุธอากาศยาน เรือ มีประสบการณ์ด้านการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
 
 39. UQS-206 นักพัฒนางานควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน Quality Control and Standardization Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ โลหการ การผลิต อาวุธอากาศยาน เรือ มีประสบการณ์ด้านการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
 
 40. UTI-401 หัวหน้างานทดลองและติดตั้งยุทโธปกรณ์ Head of Trial and Installation Unit
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง มีประสบการณ์ในการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์และการจัดทำคู่มือ มีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธและการทดลอง
 
 41. UTI-302 นักพัฒนางานทดลองและติดตั้งยุทโธปกรณ์ Trial and Installation Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ อุตสาหการ บังคับควบคุมการผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์และการจัดทำคู่มือ มีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธและการทดลอง
 
 42. UTI-303 นักพัฒนางานทดลองและติดตั้งยุทโธปกรณ์ Trial and Installation Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ อุตสาหการ บังคับควบคุมการผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง คอมพิวเตอร์ มีประสบ การณ์ในการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์และการจัดทำคู่มือ มีความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธและการทดลอง
 
 43. UES-401 หัวหน้างานความปลอดภัยทางวิศวกรรม Head of Engineering Safety Unit
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิตอากาศยาน เรือ โครงสร้าง เคมี มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม มีใบประกอบอาชีพ จป.ระดับบริหาร
 
 44. UES-203 นักพัฒนางานความปลอดภัยทางวิศวกรรม Engineering Safety Officer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหการ บังคับควบคุม การผลิต อากาศยาน เรือ โครงสร้าง เคมี มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม มีใบประกอบอาชีพ จป.ระดับวิชาชีพ
 
 45. GPM-501 ผู้อำนวยการโครงการ Project Director
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ Operation Research หรือ Management Science มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างหรือประกอบผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 
 46. GPM-403 นักบริหารโครงการ Project Officer
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ Operation Research หรือ Management Science มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างหรือประกอบผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 
 47. GPM-304 นักบริหารโครงการ Project Officer
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ Operation Research หรือ Management Science มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างหรือประกอบผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 
 48. GPM-206 นักบริหารโครงการ Project Officer
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ Operation Research หรือ Management Science มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างหรือประกอบผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 
 49. GPM-207 นักบริหารโครงการ Project Officer
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ Operation Research หรือ Management Science มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารและประเมินผลโครงการวิจัยพัฒนา การสร้างหรือประกอบผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 
 50. GCD-401 นักพัฒนาโครงการอาวุโส Senior Program Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร ธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ ต่างประเทศ ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายระบบผลผลิตของสถาบัน
 
 51. GCD-402 นักพัฒนาโครงการอาวุโส Senior Program Developer
 
 - วุฒิวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหาร ธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ ต่างประเทศ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายระบบผลผลิตของสถาบัน และเคยรับราชการทหารในกองทัพบก ชั้นยศพันเอกพิเศษขึ้นไปในตำแหน่งที่สำคัญ
 
 52. OPB-401 หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ Head of Plan and Budget Office
 
 - วุฒิด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ มีประสบการณ์การบริหารแผนงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณทั้งภาครัฐ และ/หรือเอกชน การจัดทำแผนและงบประมาณ
 
 53. OPB-203 เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ Plan and Budget Officer
 
 - วุฒิด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ มีประสบการณ์การจัดทำแผนงาน การจัดทำการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณทั้งภาครัฐ และ/หรือเอกชน
 
 54. OFA-401 หัวหน้างานบัญชีและการเงิน Head of Accounting and Finance Office
 
 - วุฒิด้านการบัญชี การเงิน มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการบัญชี เป็นผู้ทำบัญชีตามพระราช บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชี
 
 55. OFA-302 เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting Officer
 
 - วุฒิด้านการบัญชี มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชีได้ เป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 
 56. OFA-203 เจ้าหน้าที่การเงิน Financial Officer
 
 - วุฒิด้านการบัญชี การเงิน มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชีการเงินได้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ GF-MIS
 
 57. OHR-401 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล Head of Human Resource Office
 
 - วุฒิด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ KPI การใช้ KPI ในการประเมินผลงานและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม การจัดหลักสูตร และการจัดทำทะเบียนองค์ความรู้ของบุคลากร
 
 58. OHR-202 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล Human Resource Officer
 
 - วุฒิด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ KPI การใช้ KPI ในการประเมินผลงานและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคล
 
 59. UKM-204 นักพัฒนาองค์ความรู้ Know-ledge Management Officer
 
 - วุฒิบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ครุศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา หรือบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 60. OPR-401 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ Head of Public Relation
 
 - วุฒิด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การบรรยาย การจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นอย่างดี
 
 61. SAM-401 หัวหน้างานธุรการ Head of General Service
 
 - วุฒิด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การจัดประชุม และงานเลขานุการ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 62. SAM-302 เจ้าหน้าที่ธุรการ General Service Officer
 
 - วุฒิด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ มีประสบการณ์ด้านการธุรการทั่วไป การติดต่อหน่วยงาน การจัดประชุม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
 
 63. SPC-401 หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง Head of Procurement Service
 
 - วุฒิด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านยุทธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 64. SPC-202 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง Procurement Officer
 
 - วุฒิด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ มีประสบการณ์การจัดซื้อจัดจ้างด้านยุทธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 
 65. SIT-401 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ Head of Information Technology Service
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย มีประสบการณ์และความรู้ด้าน IT/Database Management และ Web Application Development
 
 66. SIT-302 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Officer
 
 - วุฒิด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์และความรู้ด้านการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
 
 67. UKM-302 นักพัฒนาองค์ความรู้ Know-ledge Management Officer
 
 - วุฒิวิทยาการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ มีประสบการณ์ด้าน Data Management/Data Ware-housing/Data Mining
 
 68. UKM-203 นักพัฒนาองค์ความรู้ Know-ledge Management Officer
 
 - วุฒิสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
 
 69. EC-301 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย Head of Security Service
 
 - วุฒิด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ มีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการบริหารระบบรักษาความปลอดภัย
 
 70. IAO-401 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (Internal-Audit Director)
 
 - วุฒิด้านการบัญชี การเงิน บริหารจัดการ เทคโนโลยีการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ หรือจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีประสบ การณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 ประเภทบุคคลทั่วไป
 
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ 60 ปีบริบูรณ์
 
 - สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 
 - มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
 
 - ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
 
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 
 - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 
 - ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 
 ประเภทข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีคุณสมบัติตามผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป
 
 1. ผู้ประสงค์ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการถาวรต้องลาออกจากทางราชการเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
 
 2. ผู้ประสงค์ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 4 ปี) ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสถาบันจะออกใบรับรองพร้อมกับทำหนังสือเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อขออนุมัติให้ลาออกชั่วคราว และสถาบันจะทำการนำเรียน รมว.กห.เพื่อดำเนินตามมาตรา 33 ต่อไป โดย
 
 - นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานที่สถาบัน สำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น และนับเป็นเวลาการครองยศและใช้ทุน
 
 - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยรับเงินเดือนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่ง/เงินเดือนเดิม และได้รับบำเหน็จย้อนหลังปีละ 1 ขั้นลงวันที่ 06/05/2009 12:31:27
จำนวนผู้ชม 1532
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ