ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข ้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารที่สำนักงานใหญ ่และสาขาในตำแหน่งต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน หลายอัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและสินเชื่อ
 
 - มีทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการประสานงานที่ดี
 
 หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางธนาคารจะรับเป็นพนักงานชั่วคราว ต่อสัญญาทุก ๆ 3 เดือน
 
 2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่พยาบาล (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี โดยมีประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาล
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 9 อัตรา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี
 
 - มีประสบการณ์ด้านการอำนวยสินเชื่อ หรือการพัฒนาคุณภาพหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเงินและการธนาคารอิสลาม
 
 - มีทักษะในการเขียนคู่มือผลิตภัณฑ์และระเบียบงาน
 
 - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
 - มีความสุขุม รอบคอบ และความรับผิดชอบสูง
 
 - มีทักษะในการประสานงานและการเจรจา
 
 - มีไหวพริบในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovative)
 
 - มีทักษะในการนำเสนอผลงาน
 
 4. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส/จนท. (สินเชื่อ บริการลูกค้า) ศูนย์ราชการกรุงเทพ 7 อัตรา สถานที่ ศูนย์ราชการกรุงเทพ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่เทียบเท่าอย่างน้อย 1 ปี
 
 - มีความรู้เรื่องการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 
 - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรองการติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
 
 5. ผู้ช่วยผู้จัดการบริการลูกค้า สาขาพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา สถานที่ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค ชั้น 2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่เทียบเท่าอย่างน้อย 1 ปี
 
 - มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
 
 - มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 
 6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
 - มีประสบการณ์การทำงานผู้ตรวจสอบ หรือพนักงานบัญชี หรือพนักงานสินเชื่อ
 
 - สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคอมพิวเตอร์ หรือผู้วางระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 - มีประกาศนียบัตรรับรองการตรวจสอบบัญชี
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับเช็คและการตรวจสอบลายมือชื่อ
 
 - มีความรู้ด้านธุรกิจปริวรรตเงินตรา ระบบ ATM, ADM, Pass Book
 
 - เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับธนาคาร
 
 7. ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ นิติศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ด้านการออกข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี
 
 - สำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 8. สำนักเลขานุการธนาคาร 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ไม่จำกัดสาขา
 
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 
 -มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารในสถาบันการเงิน หรือธนาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี
 
 - สามารถถอดรายงานการประชุมจากการบันทึกเทปได้
 
 - มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและอังกฤษดี
 
 - มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบสูง
 
 9. ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 -วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์งานด้านวาณิชธนกิจ สินเชื่อ บัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผน หรือการวิเคราะห์จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10. ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 1 อัตรา (รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการติดต่อธุรกิจต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก และสามารถโต้ตอบจดหมายธุรกิจได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร
 
 11. ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจฮาลาล 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ การเงิน การ ธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความรู้และความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และมีทักษะการคิด/เขียนเชิงวิเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา และการประสานงานที่ดี
 
 12. ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และมีทักษะการคิด/เขียนเชิงวิเคราะห์
 
 - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้านการสื่อสาร
 
 - มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 
 13. ฝ่ายกิจการและสินเชื่อสาขา 5 อัตรา งานด้านสินเชื่อสาขา (ผู้จัดการส่วนและเจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดและสินเชื่อ มีความสามารถทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของธนาคาร
 
 - มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 
 - มีความรู้ในการจัดทำแผนงานส่งเสริมการขาย
 
 14. ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ทำงานธนาคารอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 
 - ตำแหน่งผู้จัดการส่วน ส่วนหักบัญชีและเรียกเก็บเงินโอนต้องมีประสบการณ์งานด้านเช็คเรียกเก็บหักบัญชี (Clearing) อย่างน้อย 8 ปี
 
 - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ต้องมีประสบการณ์งานธนาคารด้านระบบงาน ATM
 
 - มีความรู้งานด้านระบบปฏิบัติการ ATM การบริหารเงินสด งานหักบัญชี และการเรียกเก็บเงินโอน
 
 15. ฝ่ายบริหารเงิน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 
 - มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 5-10 ปี
 
 - มีความรู้ด้าน Treasury เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับธนาคาร สินเชื่อการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 
 - มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16. ฝ่ายระดมเงินฝาก 4 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 
 17. ฝ่ายบัญชี 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 
 - ผู้อำนวยการฝ่ายควรมีประสบการณ์ด้านกระทบยอด หรือการจัดทำงบการเงินจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 8 ปี มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
 - มีความรู้ในระบบงานธนาคาร
 
 - สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในส่วนงานได้
 
 18. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบ Sever, Network (WAN, LAN)
 
 - มีความรู้เรื่อง Active Directory MS-SQL 2000 OS : Windows 2000 Server, 2003 Server, XP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ IT เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ Network
 
 19. ฝ่ายพัฒนาระบบ 5 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรม ดังนี้
 
 - Database RDBMS-Oracle หรือ MS SQL หรือ Infoemix
 
 - Programming Language-VB หรือ Delphi หรือ Power Builder
 
 20. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ 3 อัตรา (ผู้จัดการส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่)
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพหนี้จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 21. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา (ผู้จัดการส่วน)
 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สินเชื่อ จากธุรกิจสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีทักษะการวิเคราะห์ และการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจที่จะร่วมงานกับธนาคารอิสลา มแห่งประเทศไทย ขอให้ท่านสมัครผ่าน Website http://www.isbt.co.th/th/job/index.php   หรือส่งใบสมัครมาทางอีเมลที่ hr@isbt.co. th เท่านั้นลงวันที่ 06/05/2009 12:29:15
จำนวนผู้ชม 2011
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน