ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคค ลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
 
 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
 
 ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 คณะวิทยาศาสตร์ และได้หมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
 
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
 
 อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 
 2. กำหนดการรับสมัคร
 
 2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2552 รับสมัคร
 
 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 2.2 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
 
 บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.
 
 2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
 
 3.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทางวินัยที่ได้รับ
 
 และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและ
 
 มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 
 รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอก ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 5. อัตราค่าจ้าง
 
 วุฒิปริญญาเอก จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 19,670 บาท
 
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 6.1 เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ชุด
 
 6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 
 6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
 6.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 6.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
 
 6.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
 
 เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
 
 ประกอบการสมัครแทน
 
 7. สถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อ ขอใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่
 
 - หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 โทรศัพท์ : 0 7428 8026 หรือที่
 
 - งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 11 ตึกทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 
 โทรศัพท์ : 0 2354 5558-60
 
 - http://www.psu.ac.th/,www.sc.psu.ac.th, http://www.sc.psu.ac.th/units/personel/index.asp
 
 และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่
 
 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 8. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
 
 1. เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 
 ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 2. เงินค่าตอบแทน (สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก) กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในมหาวิทยาลัยครบ 5
 
 ปี และได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
 
 สงขลานครินทร์ จำนวน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในวิทยาเขต
 
 หาดใหญ่
 
 3. ที่พักอาศัย
 
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
 
 5. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 - ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
 
 โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
 
 - ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
 
 6. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
 
 9. วิธีการคัดเลือก
 
 คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และหนังสือ
 
 แนะนำตัวของผู้สมัครในขั้นต้น
 
 10. ค่าธรรมเนียมสมัคร
 
 ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คนละ 50 บาท
 
 11. ระยะเวลาการจ้าง
 
 คณะฯ จะทำการจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อประกอบการ
 
 พิจารณาทำสัญญาจ้างเป็นรายปี
 
 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552ลงวันที่ 22/04/2009 23:05:36
จำนวนผู้ชม 1372
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน