SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกรับราชการตำแหน่งนิติกร

สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกรับราชการตำแหน่งนิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครนิติกร สำนักงบประมาณ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครนิติกร สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 นิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการงบประมาณ จัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ รวมทั้งวินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 
 คุณสมบัติ
           - วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
           ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ Down-load ใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.
 
 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
           ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียม สำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ในอัตราตำแหน่งละ 200 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก
           - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
           - รูปถ่ายขนาด 1.5x2 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 4 รูป
           - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) วุฒิปริญญาตรีที่ได้รับ และวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่24 เมษายน 2552
           - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ และให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ถือบัตรมาแสดงในวันคัดเลือกด้วย
 
 หมายเหตุ
           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยโรคมายื่นด้วยลงวันที่ 20/04/2009 12:25:38
จำนวนผู้ชม 1332
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ