SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงานว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา

ประกาศงานว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศงานว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศงานว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 18 อัตรา
 
 ตำแหน่งอาจารย์
 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 1. คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา
 - สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา/การบริหาร การศึกษา หรือสาขา
   วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา 1 อัตรา
 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เน้นวิธีสอนกลุ่มสาระหลักวิชาใด
   วิชาหนึ่ง) 2 อัตรา
 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - สาขาวิชาการรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 1
   อัตรา
 
 3. คณะวิทยาศาสตร์
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา/เคมี 1 อัตรา
 
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ/การจัดการ 2 อัตรา
 
 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การจัดการอุตสาหกรรม 1
   อัตรา
 - สาขาวิชาพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 1 อัตรา
 
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/พืชไร่ 1 อัตรา
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชา ดัง
   ต่อไปนี้
 
 1. คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิว เตอร์ 1 อัตรา
 - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย/การอนุบาลศึกษา 1 อัตรา
 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
 - สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา
 - สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
 
 3. คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
 - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 อัตรา
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 อัตรา
 
 สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น.
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 - สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน
   (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
   ผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็น
   ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (ให้นำสำเนาใบแสดงผล
   การเรียน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมาประกอบการสมัคร
   ด้วย) ในกรณีที่ยังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา   ดังกล่าวมา
   ยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
   ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
   ปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็
   ได้
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้ว
   ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1
   ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศ
   หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
   การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 - ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการ
   เกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร
   เขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  http://www.lpru.ac.th/ลงวันที่ 24/03/2009 23:41:35
จำนวนผู้ชม 1599
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ