ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับพนักงานราชการ 1 อัตรา

ประกาศรับพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับพนักงานราชการ 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน แล ะบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า รับค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๑๐๐.- บาท
 
 หลักฐานการรับสมัคร
 
  - สำเนาประกาศนียบบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการ
    ศึกษา (นำฉบับจริงมาด้วย)
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดาของผู้สมัคร (นำ
    ฉบับจริงมาด้วย)
  - สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร เช่น สด.๘, สด.๙, สด.๔๓ หรือ
    หนังสือแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน หรือหน่วย
    บัญชาการกำลังสำรอง (เฉพาะเพศชาย)
  - ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๔๖-๖๒๐) จากแพทย์ประจำการ
    (ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน)
  - หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร
    ของบิดามารดา
  - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน
    ๒ รูป
 
 กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
 
 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กองธุรการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก อาคาร ๑ ชั้น ๑ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๘๐, ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๖๓ลงวันที่ 24/03/2009 23:02:54
จำนวนผู้ชม 1046
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54736 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน