SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับสมัครงาน อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา

เปิดรับสมัครงาน อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครงาน อบจ.ภูเก็ต , สมัครงาน อบจ.ภูเก็ต, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครงาน อบจ.ภูเก็ต , สมัครงาน อบจ.ภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างจำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
2. ผู้ช่วยนิติกร 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่น ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ผู้ช่วยบุคลากร 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย การปกครองการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่น ที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้างช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมแล้ว หรือเป็นพนักงานจ้างเดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานจ้างทั่วไป
8. พนักงานขับรถยนต์ 20 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
9. คนงานทั่วไป 25 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
10. คนสวน 5 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 7621 1877, 0 7621 0422 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 20/03/2009 18:57:57
จำนวนผู้ชม 9674
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51701 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127933 คน