ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 48 อัตรา

ประกาศงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 48 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีควมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 48 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
คณะครุศาสตร์
1. อาจารย์ วิชาชีพครู 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา
2. อาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์
3. อาจารย์ สงคมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาสังคม สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา
4. อาจารย์ธุรกิจศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจศึกษา แขนงบัญชี บริหารธุรกิจ แขนงบัญชี บัญชี
5. อาจารย์ ปฐมวัย 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะวิทยาการจัดการ
6. อาจารย์ บริหารธุรกิจ (สาขาทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์
7. อาจารย์ บัญชี 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีรับรอง
8. อาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์
9. อาจารย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับระหว่างประเทศ การนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว เน้นหลักสูตรการโรงแรมและเน้นการทำวิทยานิพนธ์
10. อาจารย์ บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติสาขาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอตุสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว
11. อาจารย์บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. อาจารย์ ภาษาจีน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
13. อาจารย์ ภาษาจีน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วิธีสอบภาษาจีน หรือเกี่ยวข้องกับภาษาจีน
14. อาจารย์ เทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชามัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออกแบบนิเทศศาสตร์
15. อาจารย์ เทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
16. อาจารย์ ภาษาไทย 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อวิทยาการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คติชนวิทยา
17. อาจารย์ สังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา การพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนา มานุษยวิทยา หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
18. อาจารย์ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล วิธีสอน
19. อาจารย์ ศิลปะการแสดง 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขานาฏศิลป์ ไทยคดีศึกษาสาขาวัฒนธรรม
20. อาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21. อาจารย์เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่น
22. อาจารย์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่นหรือมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์กราฟิก
23. อาจารย์ วิทยาการสารสนเทศ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์
24. อาจารย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25. อาจารย์ คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26. อาจารย์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง ชีววิทยาการประมง
27. เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 17 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 7622 1959, 0 7624 0474-7 ต่อ 132 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ค่าธรรมเนียมสมัคร 100 บาท)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครลงวันที่ 23/02/2009 13:38:38
จำนวนผู้ชม 1456
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน