SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.รับสมัครงาน 35 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.รับสมัครงาน 35 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สำนักบริหารการเงิน
1. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบัญชี) 1 อัตรา
2. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานวิชาการ) 1 อัตรา
สำนักกฎหมาย
3. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย) 1 อัตรา
4. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (นิติกร) 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (นักกฎหมายการแพทย์) 1 อัตรา
สำนักงานบริหารสารสนเทศการประกัน
6. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (บริหารระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา
7. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
8. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (บำรุงรักษาระบบเครือข่าย) 1 อัตรา
9. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (บำรุงรักษาระบบ e-claim) 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ (สนับสนุนระบบและบริการ) 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่ (บำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย) 1 อัตรา
สำนักงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
12. สำนักงาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารโครงการ) 1 อัตรา
13. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานคุ้มครอบสิทธิ) 1 อัตรา
สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ
14. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน) 1 อัตรา
สำนักตรวจสอบ
15. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน (ด้านการตรวจสอบ) 1 อัตรา
สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ
16. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานบริหารกองทุนโรคไต) 1 อัตรา
17. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ระบบกองทุนโรคไต 1 อัตรา
สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
18. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ) 1 อัตรา
สำนักบริหารกองทุน
20. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานการเงินกองทุน) 1 อัตรา
21. เจ้าหน้าที่ (งานบัญชี) 1 อัตรา
22. ลูกจ้าง (งานบัญชี) 1 อัตรา
23. ลูกจ้าง (งานการเงิน) 1 อัตรา
กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค
24. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (เภสัชกร) 1 อัตรา
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
25. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (งานบริหารกองทุน) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
26. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน (งานบริหารทั่วไป) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
27. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ (ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
28. รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 ระยอง
29. รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
30. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
31. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันคุณภาแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
33. รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
34. หัวหน้ากลุ่มงาน (ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) ระดับ 04/03 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.
35. ลูกจ้าง (บริการประชาชน) 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัครและไม่เสียค่าธรรมเนียมลงวันที่ 23/02/2009 13:15:52
จำนวนผู้ชม 1624
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ