ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รับเจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก

ประกาศรับสมัครงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รับเจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะ เบียนแล้ว หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานสำนักงาน ดังนี้
 
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก กลุ่มงานทะเบียนสมาชิก
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ การบัญชี หรือสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 สนใจขอใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.gpef.or.th และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสจ. ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหลักฐาน
     ทางทหารอื่น ๆ พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน ดังกล่าว จำนวน 1
     ชุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ ขนาด 1 นิ้ว
     โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
     จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สอบหลังรูป
     ถ่ายด้วยตัวบรรจง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. หลักฐานการศึกษาใบแสดงผลการเรียน(Transcript of Record)
     ใบประกาศนียบัตรใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการ
     เรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
     ตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
     โรคต้องห้าม
 8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน
     1 ชุด
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ในสำคัญเอกสารทุกฉบับ และหากปรากฏภายหลัง ว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน กสจ. ในภายหลังได้  http://www.gpef.or.th/ลงวันที่ 19/02/2009 21:59:16
จำนวนผู้ชม 1543
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55416 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน