ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน สถาบันบำราศนราดูร รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันบำราศนราดูร รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัครงาน สถาบันบำราศนราดูร , ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัครงาน สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลื อกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏ ิบัติงานที่งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ อัตราค่าจ้างเดือ นละ 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อ ไปนี้
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
     ปิดรับสมัคร
 2. วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางที่มี
     การศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร (คอมพิวเตอร์) ไม่
     ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
     โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ได้เป็นอย่างดี
 
 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจจะสมัครโปรดติดต่อที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)
 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว
     ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน
     อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียน
     แสดงผลการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับ
 4. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ใบทะเบียน
     สมรส, หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศ
     ชาย)
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศให้ทราบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ที่ติดประกาศสถาบันบำราศนราดูร และทางเว็บไซต์ http://www.bamras.org/ลงวันที่ 19/02/2009 21:56:06
จำนวนผู้ชม 1050
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54465 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน