ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) 100 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) 100 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก , ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก , ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) 100 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไป นี้
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร  
  1.อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิด
     การศึกษาของปีที่สมัคร
  2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลัก
     สูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่า
     วิชาชีพ หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้น
     มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิด
     รับสมัคร
  3.มีสถานภาพโสดหรือสมรส (แต่ขณะศึกษามิให้มีการตั้งครรภ์)
  4.สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้น
     สังกัดออกหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานให้ด้วย
  5.มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคอัน
     เป็นอุปสรรคต่องการศึกษา
  6.มีความประพฤติดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย ไม่เป็นผู้
     ติดสารเสพติดให้โทษและไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  7.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนี
     ราชการ หรือไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือ
     สถานศึกษา หรือไม่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
     และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดใน
     ลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
  8.ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
  9.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
     กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  10.ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตาม
      กฎหมายในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 
 ติดต่อสมัครงาน  
 ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th เข้าไปที่ www.rtanc.ac.th คลิกที่ “สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล”ลงวันที่ 19/02/2009 21:55:02
จำนวนผู้ชม 2862
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 มีนาคม 2564

ผู้ใช้งาน 54986 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน