SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัคร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบัณฑิตอาสา 2,260 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบัณฑิตอาสา 2,260 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัครงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,สมัครงาน ชายแดนภาคใต้, ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัครงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,สมัครงาน ชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับบัณฑิตอาสาโครงการบ ัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดั งนี้
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร  
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 -มีภูมิลำเนา และอาศัยอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านที่สมัคร และมีชื่อ
  หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 -เป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่มีงานทำ หรือถูกเลิกจ้างงาน
 
 คุณสมบัติเฉพาะ
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือหากในหมู่บ้านนั้นไม่มีผู้สมัครที่
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้พิจารณาจากผู้ที่สำเร็จใน
  ระดับตำว่าปริญญาตามลำดับ ได้แก่ อนุปริญญา (ปวส.) และ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอนายอำเภอ เพื่อพิจารณาให้
  ความเห็นชอบ
 -เป็นผู้มีจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้าน
 -เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสนใจในด้านการจัดทำแผน
  ชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
  การกีฬา วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ
 -เป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้าน  
 
 วิธีการรับสมัครงาน  
 สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ของหมู่บ้านที่มีภูมิลำเนาและอยู่เป็นประจำ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2552ลงวันที่ 19/02/2009 21:41:12
จำนวนผู้ชม 1293
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ