SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.บ้านร้อง จังหวัดลำปาง รับช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา

อบต.บ้านร้อง จังหวัดลำปาง รับช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรรับสมัครงาน อบต.บ้านร้อง, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรรับสมัครงาน อบต.บ้านร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จะดำเนิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้าง
 
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง ม.2 ต.บ้านร้อง ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.บ้านร้อง ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
 3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญคีรี ม.11 ต.บ้านร้อง ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
 4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คำหล้า ม.13 ต.บ้านร้อง ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
     ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
     จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
     ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวด้วย จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
     ถูกต้อง
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงความไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
      ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง
      พนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วัน
      ที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด
     อย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ
     เฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้
     รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9)
     ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาภาพถ่ายทุกชนิด ตามข้อ 1-6 ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่า
     นั้น
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรองในเอกสารทุกฉบับว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โทร. 0-5436-5015 ต่อ 11 ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง  ดูรายละเอียดได้ที่   http://banrong.org/ลงวันที่ 15/02/2009 22:05:08
จำนวนผู้ชม 3889
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ