ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับตำแหน่งพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับตำแหน่งพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรรับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพ นักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
 
 1. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นักวิเทศสัมพันธ์
 3. พนักงานแปลภาษา
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 5. พนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 6. พนักงานจัดเก็บเอกสาร
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง โดยให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 
 2. สำเนาปริญญาบัตร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 
 หมายเหตุ 1. จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
 
 2. ในกรณี่ที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้แต่จะต้องนำสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนมาแสดงในวันที่ได้รับการบรรจุ
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว) จำนวน 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับด้วย
 
 ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
 1. วุฒิปริญญาตรี จำนวน 50 บาท
 2. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 30 บาท
 
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 
 เงื่อนไขการรับสมัคร
 
 1. ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครเข้ารับการสรรหาได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เนื่องจากจะกำหนดให้มีการเลือกสรรทุกตำแหน่งในวันและเวลาเดียวกัน
 
 2. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
 ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.sueksa.go.th/ลงวันที่ 15/02/2009 22:04:45
จำนวนผู้ชม 1376
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54586 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน