ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลธานี รับนักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิชาการศึกษา

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลธานี รับนักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิชาการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลธานี, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลธานี รับสมัครคัดเลือกสรรพนักงานราชกา ร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (อ ัตราทดแทนลูกจ้างประจำ)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - ปัจจุบันต้องเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนัก
   งาน กศน.ที่จ้างด้วยงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสนับ
   สนุนประเภทต่าง ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวัน
   ประกาศรับสมัคร
 - เป็นผู้มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งพนักงานราชการ ตามที่สำนัก
   งาน กศน.กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 แห่ง
   ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี ทางพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
   บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 - ค่าตอบแทนตามวุฒิปริญญาตรี 9,530 บาท/เดือน และค่าครอง
   ชีพ 1,500 บาท/เดือน
 
 สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 4224 7178
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 - เอกสารรับรองสภาพว่าเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน กศน.มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันประกาศรับสมัครในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับลงวันที่ 06/02/2009 15:24:47
จำนวนผู้ชม 1704
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54747 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน